REGULAMIN KONKURSU INVEST CUFFS za rok 2023 – NAGRODY RYNKU INWESTYCYJNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem “Konkursu Invest Cuffs – Nagrody Rynku Inwestycyjnego” oraz “Gali Invest Cuffs”, zwanych dalej “Konkursem” i “Galą”, jest Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce.

Zamiarem Organizatora jest coroczne przeprowadzanie Konkursu i organizacja Gali.

Nagrody Invest Cuffs są nagrodami honorowymi. Nominowani i laureaci nie ponoszą ani nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji finansowych. Laureaci mogą natomiast wykorzystywać fakt przyznania nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Konkurs Invest Cuffs jest kontynuacją organizowanego w latach 2015-2017 Konkursu FxCuffs.

II. KATEGORIE KONKURSU

  

Nagrody Invest Cuffs za rok 2023 przyznawane będą w 21 kategoriach:

Dom Maklerski 2023
Broker Forex 2023
Broker Multi Asset 2023
Fundusz TFI 2023
Firma Blockchain 2023
Kantor Online 2023
Kantor Aktywów Alternatywnych 2023
Firma Inwestycji Alternatywnych 2023
Produkt Inwestycyjny 2023
Analityk Roku 2023
Influencer Rynku 2023
Media Rynku 2023
Inicjatywa Edukacyjna 2023
Kancelaria Prawna 2023
Fintech 2023
Start-up Roku 2023
Polska Publikacja roku 2023
Firma ESG roku 2023
Dziennikarz ekonomiczny 2023
Youtuber Rynku 2023
Aplikacja Rynku 2023

Uczestnicy Konkursu zgłaszani są do Konkursu przez społeczność inwestorów, organizatorów oraz Kapitułę. 

Zakres czasowy brany pod uwagę w procesie przygotowywania listy kandydatur obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania Nagród Specjalnych w drodze wyboru bezpośredniego na podstawie własnej oceny.

 

III. WYBÓR NOMINOWANYCH

  

Wyboru nominowanych w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Invest Cuffs, zwana dalej „Kapitułą” spośród kandydatur zaproponowanych przez społeczność inwestorów lub członków Kapituły. Zgłoszenia kandydatur przez społeczność inwestorów mogą odbywać się w dniach 14 – 22 grudnia 2023 roku, za pomocą formularza online. Powyższe nie dotyczy kategorii Nagród Specjalnych których wyboru laureatów dokonuje samodzielnie Organizator.

 

IV. KAPITUŁA

 

W skład Kapituły wchodzi od 18 do 50 osób powołanych przez Organizatora w drodze bezpośredniego wyboru lub rekomendowanych Organizatorowi przez osoby trzecie. Przy wyborze członków Kapituły Organizator bierze pod uwagę ich doświadczenie zawodowe, znajomość branży, pełnione funkcje oraz autorytet społeczny.

Spośród członków Kapituły Organizator wybiera Przewodniczącego Kapituły. Funkcje w Kapitule pełnione są jednorazowo.

Skład Kapituły może pozostawać bez zmian w kolejnych edycjach Konkursu.

 

V. ETAP KONKURSU – WYBÓR NOMINOWANYCH PRZEZ KAPITUŁĘ

 

Z otrzymanych zgłoszeń Kapituła wybiera do dnia 20 stycznia danego roku nominowanych w poszczególnych kategoriach. Każdy z członków Kapituły zobowiązany jest przekazać do tego dnia Organizatorowi elektroniczną listę kandydatur z maksymalnie 5 nominacjami w każdej z kategorii.

Oceny wyłonionych kandydatur Kapituła dokonuje na podstawie listy nominowanych dostarczonej wszystkim członkom Kapituły drogą elektroniczną. Głosowanie jest tajne i pełne wyniki głosowania w poszczególnych kategoriach nie są upubliczniane.

Członkowie Kapituły dokonują oceny osobiście, kierując się własną opinią. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej i konsultacje z osobami trzecimi lub kierowanie się ich opiniami.

Niedopuszczalne jest także konsultowanie się z pozostałymi członkami Kapituły.

Członek Kapituły ma obowiązek wstrzymania się od oceny kandydatur w kategoriach, w których nominowane są osoby, podmioty lub przedsięwzięcia, z którymi wiążą go stosunki osobiste lub zawodowe. 

Przed ogłoszeniem wyników członków Kapituły obowiązuje tajemnica. Niedopuszczalne jest udzielanie jakichkolwiek informacji o nominowanych do finału Konkursu podmiotom, które uczestniczyły w nim bezpośrednio lub pośrednio oraz osobom trzecim.

Organizator zobowiązany jest zapewnić obecność co najmniej trzech członków Kapituły na uroczystości wręczenia nagród – Gali Invest Cuffs 2024.

Ostateczna lista nominowanych zawiera listę kandydatów wg kategorii, którzy uzyskali największą liczbę głosów od członków Kapituły. Każda lista nominowanych zawiera 5 nominacji. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów lista może zawierać więcej niż 5 nominacji.

 

VI. ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

  

Zwycięzców Konkursu wybierają Internauci w otwartym głosowaniu drogą elektroniczną.

Każda kategoria zawiera listę nominowanych wyłonionych w drodze głosowania Kapituły.

W głosowaniu może wziąć udział każda osoba pełnoletnia , która odda poprawne głosy w terminie do 19 marca 2024 r. oraz wypełni formularz głosowania podając Imię, Nazwisko oraz adres email.

Głos uznawany jest za poprawny, gdy osoba głosująca poprawnie wypełni formularz głosowania oraz naciśnie przycisk „Prześlij głosy”.

Każdy głosujący może wskazać jednego kandydata w poszczególnych kategoriach, przy czym może wskazać kandydata wyłącznie w jednej kategorii, w kilku wybranych kategoriach lub we wszystkich kategoriach.

O wygranej w danej kategorii decyduje liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, tj. uzyskania przez kandydatury tej samej liczby głosów, uniemożliwiającej wybór kandydatur finałowych Organizator kontaktuje się z Przewodniczącym Kapituły i przekazuje wyniki konkursu w nierozstrzygniętych kategoriach. Członkowie Kapituły wskazują zwycięzcę danej kategorii, wybierając jednak jedynie spośród kandydatur, które uzyskały tę samą liczbę głosów.

Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania poprawności oddanych głosów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek manipulacji głosy mogą zostać uznane za nieważne. 

 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Gali Invest Cuffs, podczas której odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia Nagród. Dokładna data ceremonii jest każdorazowo podawana na stronie https://investcuffs.pl/.

Wyniki, do czasu ich ogłoszenia podczas Gali, znane są wyłącznie Sekretarzowi Konkursu.

  

VIII. NAGRODA

  

Nagrodą w Konkursie jest statuetka, zaprojektowana i wykonana przez znanego krakowskiego artystę Marka Stankiewicza, przedstawiająca mankiet wykuty w skale, ozdobiony bursztynową spinką oraz potwierdzony dyplomem tytuł odpowiedni dla przyznanej nagrody.

W każdym roku Statuetka jest projektowana i wykonywana wg innego projektu, co czyni ją unikalną.

Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę na własność.

  

IX. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRE ZWYCIĘŻYŁY W KONKURSIE

  

Zwycięzcy Konkursu uprawnieni są do posługiwania się w mediach, materiałach promocyjnych i wewnętrznych tytułem „Zdobywca Nagrody Invest Cuffs w kategorii (nazwa kategorii)” lub “Najlepszy w Konkursie Invest Cuffs w kategorii (nazwa kategorii)” albo skonstruowaną przez siebie frazą, która zawierać będzie określenia „Invest Cuffs” lub „Nagroda Invest Cuffs”, bądź też ich formę gramatyczną.

Zwycięzcy Konkursu uprawnieni są ponadto do korzystania w obrocie i reklamie z logotypu Konkursu oraz fotograficznego obrazu statuetki.

W przypadku przyznania Statuetki laureat nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, nie przysługuje mu także prawo do wymiany Nagrody na inną.

Zwycięzcy i nominowani nie są uprawnieni do:

a) sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki bez zgody Organizatora,

b) posługiwania się Statuetką, emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do Konkursu lub Organizatora w sposób który mógłby narazić Konkurs, Organizatora, twórcę statuetki lub statuetkę na utratę dobrego imienia, naruszenie renomy lub prestiżu.

W przypadku naruszenia pkt IX. a) i b) powyżej, Organizator może zażądać od uczestnika zwrotu Statuetki oraz zaprzestania posługiwania się zwrotem „Zdobywca Nagrody Invest Cuffs” w terminie wskazanym przez Organizatora.

 

 X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  

Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz za przejrzystość i rzetelność całego procesu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub brakiem możliwości powiadomienia laureata o terminie Gali Invest Cuffs lub/i uzyskaniu nagrody, które mogą być spowodowane:

a) podaniem niepełnego lub błędnego adresu albo innych danych kontaktowych,

b) zmianą miejsca siedziby lub innych danych kontaktowych bez poinformowania Organizatora.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być traktowane jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej lub kontraktowej Organizatora i kształtować po stronie osób trzecich roszczeń pieniężnych lub niepieniężnych w stosunku do Organizatora.

 

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

Wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu są postanowienia niniejszego Regulaminu.

Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące Konkursu, rozstrzyga zawsze i wyłącznie Organizator lub sąd właściwy wg miejsca siedziby Organizatora.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wg zapisów zawartych w Polityce prywatności serwisu, w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak też unieważnienia Konkursu na dowolnym etapie przed ogłoszeniem wyników albo opublikowaniem ich na stronie internetowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na niniejszej stronie internetowej.

Stan na 31 grudnia 2023 r.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?