REGULAMIN KONKURSU INVEST CUFFS 2019 – NAGRODY RYNKU INWESTYCYJNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem “Konkursu Invest Cuffs 2019 – Nagrody Rynku Inwestycyjnego” oraz “Gali Invest Cuffs 2019”, zwanych dalej “Konkursem” i “Galą”, jest Fundacja FxCuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynków finansowych w Polsce.
 3. Zamiarem Organizatora jest coroczne przeprowadzanie Konkursu i organizacja Gali.
 4. Nagrody Invest Cuffs są nagrodami honorowymi. Nominowani i laureaci nie ponoszą ani nie otrzymują
  z tego tytułu gratyfikacji finansowych. Laureaci mogą natomiast wykorzystywać fakt przyznania nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych.
 5. Konkurs Invest Cuffs jest kontynuacją organizowanego w latach 2015-2018 Konkursu FxCuffs.

 II. KATEGORIE KONKURSU

 1. Nagrody Invest Cuffs przyznawane są w kilkunastu kategoriach, z których kategorie główne mają charakter coroczny, pozostałe będą wręczane okazjonalnie.

Kategorie główne to:

 • Dom Maklerski Roku
 • Polski Broker Forex Roku
 • Polski Broker CFD Roku
 • Zagraniczny Broker Forex Roku
 • Zagraniczny Broker CFD Roku
 • Portal Inwestycyjny Roku
 • Blog Roku
 • Produkt Roku
 • Kantor Internetowy Roku
 • Fundusz Inwestycyjny Roku
 • Osobowość Roku
 • Analityk Roku
 • Dziennikarz Roku
 • Wydarzenie Roku
 • Giełda Blockchain Roku
 • Kampania Marketingowa Roku
 • Publikacja Roku

Pozostałe kategorie będą ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej przed rozpoczęciem głosowania w danej edycji Konkursu, w załączniku do niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy Konkursu mogą zostać zaproszeni do Konkursu przez organizatorów, zgłosić się samodzielnie, bądź też zostać zgłoszeni przez inne podmioty – osoby fizyczne, prawne, związane z szeroko pojętą branżą rynku inwestycyjnego.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie, w przypadku nie otrzymania zaproszenia przez organizatorów, jest zgłoszenie kandydatury w drodze wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu w terminie do 31 grudnia 2018 r.
 3. Zakres czasowy brany pod uwagę w procesie przygotowywania listy kandydatur obejmuje cały, poprzedzający Galę, rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania Nagród Specjalnych w drodze wyboru bezpośredniego na podstawie własnej oceny.

III. KRYTERIA OCENY NOMINACJI

 1. Wyboru laureatów w kategoriach dokonuje Kapituła Invest Cuffs, zwana dalej „Kapitułą”, za wyjątkiem kategorii Nagród Specjalnych, w których wyboru laureatów dokonuje Organizator.
 2. Każda z kategorii posiada kryteria oceny, którymi kieruje się Kapituła podczas wyłaniania zwycięzców Konkursu.
 3. Członek Kapituły ma możliwość zgłoszenia dodatkowych kryteriów, jeżeli uznane zostaną one za istotne dla oceny kandydatur przez pozostałych Członków Kapituły.
 4. Opis kryteriów dla poszczególnych kategorii stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 IV. KAPITUŁA

 1. W skład Kapituły wchodzi od 18 do 25 osób powołanych przez Organizatora w drodze bezpośredniego wyboru lub rekomendowanych Organizatorowi przez osoby trzecie oraz dwóch przedstawicieli organizatora. Przy wyborze członków Kapituły Organizator bierze pod uwagę ich doświadczenie zawodowe, znajomość branży, pełnione funkcje oraz autorytet społeczny.
 2. Spośród członków Kapituły Organizator wybiera Przewodniczącego Kapituły. Funkcje w Kapitule pełnione są jednorazowo.
 3. Skład Kapituły może pozostawać bez zmian w kolejnych edycjach Konkursu.

 V. ZASADY FUNKCJONOWANIA KAPITUŁY

 1. Z otrzymanych zgłoszeń (kandydatur finałowych, nominowanych do Nagród za rok 2018), Kapituła wybiera do dnia 21 lutego 2019 r. zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Każdy z członków Kapituły zobowiązany jest przekazać do tego dnia Organizatorowi listę kandydatur z zaznaczonymi kandydatami na zwycięzców.
 2. Oceny wyłonionych kandydatur Kapituła dokonuje na podstawie alfabetycznej listy nominowanych dostarczonej wszystkim członkom Kapituły drogą elektroniczną wraz z zasadami obrad oraz kryteriami oceny kandydatur.
 3. Członkowie Kapituły dokonują oceny osobiście, kierując się własną opinią. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej i konsultacje z osobami trzecimi lub kierowanie się ich opiniami.
 4. Niedopuszczalne jest także konsultowanie się z pozostałymi członkami Kapituły, za wyjątkiem zwołania posiedzenia Kapituły w celu ustalenia ostatecznej listy zwycięzców konkursu.
 5. Członek Kapituły ma obowiązek wstrzymania się od oceny kandydatur w kategoriach, w których nominowane są osoby, podmioty lub przedsięwzięcia, z którymi wiążą go stosunki osobiste lub zawodowe.
 6. Organizator po otrzymaniu listy finalistów z zaznaczonymi kandydatami na laureatów może zwołać posiedzenie Kapituły w celu ostatecznego wyboru zwycięzców Konkursu. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Kapituły oraz przedstawiciela Organizatora.
 7. Przed ogłoszeniem wyników członków Kapituły obowiązuje tajemnica. Niedopuszczalne jest udzielanie jakichkolwiek informacji o wynikach Konkursu podmiotom, które uczestniczyły w nim bezpośrednio lub pośrednio oraz osobom trzecim.
 8. Organizator zobowiązany jest zapewnić obecność co najmniej trzech członków Kapituły na uroczystości wręczenia nagród – Gali Invest Cuffs 2019.

 VI. ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

 1. Zwycięzców Konkursu wybiera się dwustopniowo: a) 3 finalistów – internauci za pomocą ankiety internetowej, b) zwycięzców – Kapituła w drodze oceny kandydatur wyłonionych w I. i II. etapie, przedstawionych jej przez Organizatora (nie dotyczy Nagród specjalnych).
 2. We wszystkich kategoriach proces wyboru zwycięzcy składa się z trzech etapów: a) Etap pierwszy (do 31 grudnia 2018 r.) – możliwość zgłaszania kandydatur oraz stworzenie przez Organizatora na ich podstawie listy kandydatur, która zostanie poddana głosowaniu, b) Etap drugi (do 10 lutego 2019 r.*) – głosowanie na jednego z kandydatów z listy zgłoszonych, c) Etap trzeci (do 21 lutego 2019 r.) – wybór przez Kapitułę spośród finałowych kandydatur laureatów w poszczególnych kategoriach.
 3. Wyboru finalistów oraz zwycięzcy dokonuje się poprzez przypisanie danej kandydaturze oceny od 1-5 na liście kandydatur według instrukcji dołączonej do listy.
 4. O wygranej w danej kategorii decyduje średnia z liczby pkt oddanych na zwycięstwo danej kandydatury.
 5. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, tj. uzyskania przez kandydatury tej samej liczby głosów, uniemożliwiającej wybór kandydatur finałowych w drugim etapie i jednego zwycięzcy w trzecim etapie, przyjęto następujące postępowanie: a) w drugim etapie – decyduje głos przedstawiciela Organizatora, b) w trzecim etapie – Organizator kontaktuje się z członkami Kapituły i przekazuje wyniki konkursu w nierozstrzygniętych kategoriach. Członkowie Kapituły wskazują ponownie zwycięzcę danej kategorii, wybierając jednak jedynie spośród kandydatur, które uzyskały tę samą liczbę głosów.
 6. Głosowanie, o którym mowa w pkt 5 b. może odbyć się na posiedzeniu Kapituły, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku. Jeśli głosowanie ponownie doprowadzi do sytuacji braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, o ustaleniu zwycięzcy Konkursu decyduje głos Przewodniczącego Kapituły, a w dalszej kolejności przedstawiciela Organizatora.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Gali Invest Cuffs 2019, podczas której odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia Nagród za rok 2018. Dokładna data ceremonii zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Konkursu, jednak odbędzie się ona nie później niż w I kwartale 2019 r.
 2. Wyniki, a także szczegółowe informacje na temat przebiegu Konkursu, tj. głosowania internautów oraz członków Kapituły mogą zostać udostępnione przez Organizatora na prośbę podmiotów uczestniczących w Konkursie, a także osób trzecich, jeżeli skutecznie uzasadnią one swoją prośbę.

VIII. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest statuetka, zaprojektowana i wykonana przez znanego krakowskiego artystę Marka Stankiewicza, przedstawiająca mankiet wykuty w skale, ozdobiony bursztynową spinką oraz potwierdzony dyplomem tytuł odpowiedni dla przyznanej nagrody.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę na własność.

 IX. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRE ZWYCIĘŻYŁY W KONKURSIE

 1. Zwycięzcy Konkursu uprawnieni są do posługiwania się w mediach, materiałach promocyjnych i wewnętrznych tytułem „Zdobywca Nagrody Invest Cuffs 2019 w kategorii (nazwa kategorii)” lub “Najlepszy w Konkursie Invest Cuffs 2019 w kategorii (nazwa kategorii)” albo skonstruowaną przez siebie frazą, która zawierać będzie określenia „Invest Cuffs 2019” lub „Nagroda Invest Cuffs 2019”, bądź też ich formę gramatyczną.
 2. Zwycięzcy Konkursu uprawnieni są ponadto do korzystania w obrocie i reklamie z logotypu Konkursu oraz fotograficznego obrazu statuetki.
 3. W przypadku przyznania Statuetki laureat nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, nie przysługuje mu także prawo do wymiany Nagrody na inną.
 4. Zwycięzcy i nominowani nie są uprawnieni do: a) sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki bez zgody Organizatora, b) posługiwania się Statuetką, emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do Konkursu lub Organizatora w sposób który mógłby narazić Konkurs, Organizatora, twórcę statuetki lub statuetkę na utratę dobrego imienia, naruszenie renomy lub prestiżu.
 5. W przypadku naruszenia pkt IX. 4, Organizator może zażądać od uczestnika zwrotu Statuetki oraz zaprzestania posługiwania się zwrotem „Zdobywca Nagrody Invest Cuffs za rok 2018” w terminie wskazanym przez Organizatora.

 X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz za przejrzystość i rzetelność całego procesu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub brakiem możliwości powiadomienia laureata o terminie Gali Invest Cuffs lub/i uzyskaniu nagrody, które mogą być spowodowane: a) podaniem niepełnego lub błędnego adresu albo innych danych kontaktowych, b) zmianą miejsca siedziby lub innych danych kontaktowych bez poinformowania Organizatora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu są postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
 2. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące Konkursu, rozstrzyga zawsze i wyłącznie Organizator lub sąd właściwy wg miejsca siedziby organizatora.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wg zapisów zawartych w Polityce prywatności serwisu, w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak też unieważnienia Konkursu na dowolnym etapie przed ogłoszeniem wyników albo opublikowaniem ich na stronie internetowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na niniejszej stronie internetowej.

Stan na 11 stycznia 2019 r.

* Z uwagi na późniejszy niż w latach ubiegłych start głosowania w I etapie Konkursu, decyzją Organizatora, przy aprobacie Przewodniczącego Kapituły – Pana Jacka Maliszewskiego, zakończenie II etapu Konkursu zostało ustalone na dzień 10 lutego 2019 r. (pierwotnie 31 stycznia 2019 r.). Zmiana ta nie wpłynie na termin obrad Kapituły i rozstrzygnięcia plebiscytu.

Log in with your credentials

Forgot your details?